گروه دوره ها


ریاضیات کنکور(تجربی و حسابان)

ریاضیات کنکور(تجربی و حسابان)

روز: شنبه ساعت: 22:00-19:00 شروع دوره: 25تیرماه این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
ریاضیات کنکور(تجربی)

ریاضیات کنکور(تجربی)

روز: شنبه ساعت: 22:00-19:00 شروع دوره: 23مهرماه این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
شیمی کنکور(تجربی و ریاضی)

شیمی کنکور(تجربی و ریاضی)

روز:یکشنبه ساعت: 20:00-15:30 شروع دوره: 2مردادماه این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
شیمی دوازدهم(تجربی و ریاضی)

شیمی دوازدهم(تجربی و ریاضی)

روز:یکشنبه ساعت: 20:00-17:45 شروع دوره: 2مردادماه این دوره شامل تدریس پایه تحصیلی (دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
شیمی کنکور(تجربی و ریاضی)

شیمی کنکور(تجربی و ریاضی)

روز:یکشنبه ساعت: 22:30-17:45 شروع دوره: 2مردادماه این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
شیمی دوازدهم(تجربی و ریاضی)

شیمی دوازدهم(تجربی و ریاضی)

روز:یکشنبه ساعت: 22:30-20:45 شروع دوره: 2مردادماه این دوره شامل تدریس پایه تحصیلی(دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
فیزیک کنکور(تجربی و ریاضی)

فیزیک کنکور(تجربی و ریاضی)

روز:دوشنبه ساعت: 19:00-15:30 شروع دوره: 25مهرماه این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
ریاضیات کنکور(نجربی و حسابان)

ریاضیات کنکور(نجربی و حسابان)

روز:دوشنبه ساعت: 18:30-15:30 شروع دوره: 11مهرماه این دوره شامل تدریس مختصر و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
زیست شناسی کنکور

زیست شناسی کنکور

روز:دوشنبه ساعت: 21:30-19:15 شروع دوره: 28 آذر ماه این دوره شامل تدریس مختصر و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
شیمی کنکور(تجربی و ریاضی)

شیمی کنکور(تجربی و ریاضی)

روز:یکشنبه ساعت: 22:30-20:35 شروع دوره: 17مهرماه این دوره شامل تدریس مختصر و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
فیزیک کنکور(تجربی و ریاضی)

فیزیک کنکور(تجربی و ریاضی)

روز:سه شنبه ساعت: 14:45-11:00 شروع دوره: 12مهرماه این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
زیست شناسی کنکور

زیست شناسی کنکور

روز: سه شنبه ساعت: 22:00-17:30 شروع دوره: 18مردادماه این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
ریاضیات کنکور(تجربی )

ریاضیات کنکور(تجربی )

روز:چهارشنبه ساعت: 22:00-18:30 شروع دوره: 19مردادماه این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
هندسه کنکور(ریاضی)

هندسه کنکور(ریاضی)

روز:چهارشنبه ساعت: 19:45-18:00 شروع دوره: 27مهرماه این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
گسسته کنکور(ریاضی)

گسسته کنکور(ریاضی)

روز:چهارشنبه ساعت: 21:30-19:45 شروع دوره: 20مهرماه این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
شیمی کنکور(تجربی و ریاضی)

شیمی کنکور(تجربی و ریاضی)

روز:پنجشنبه ساعت: 16:00-13:00 شروع دوره: 9تیرماه این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
فیزیک کنکور(تجربی و ریاضی)

فیزیک کنکور(تجربی و ریاضی)

روز:پنجشنبه ساعت: 20:00-16:00 شروع دوره: 6مردادماه این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
فیزیک دوازدهم(تجربی و ریاضی)

فیزیک دوازدهم(تجربی و ریاضی)

روز:پنجشنبه ساعت: 20:00-18:00 شروع دوره: 6مردادماه این دوره شامل تدریس پایه تحصیلی( دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
فیزیک یازدهم(تجربی و ریاضی)

فیزیک یازدهم(تجربی و ریاضی)

روز:شنبه ساعت: 18:30-15:30 شروع دوره: 23مهرماه این دوره شامل تدریس تحصیلی و نکات مهم و تست های مهم میباشد

شیمی دهم و یازدهم(تجربی و ریاضی)

شیمی دهم و یازدهم(تجربی و ریاضی)

روز:یکشنبه ساعت: 17:30-15:30 شروع دوره: 2مردادماه این دوره شامل تدریس دو پایه تحصیلی(دهم،یازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

شیمی دهم و یازدهم(تجربی و ریاضی)

شیمی دهم و یازدهم(تجربی و ریاضی)

روز:یکشنبه ساعت: 20:00-19:00 شروع دوره: 2مردادماه این دوره شامل تدریس دو پایه تحصیلی(دهم،یازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
زیست شناسی یازدهم(تجربی)

زیست شناسی یازدهم(تجربی)

روز:یکشنبه ساعت: 19:00-16:00 شروع دوره: 20تیرماه تا آذرماه این دوره شامل تدریس پایه تحصیلی(یازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
ریاضیات یازدهم(تجربی)

ریاضیات یازدهم(تجربی)

روز:دوشنبه ساعت: 21:00-19:00 شروع دوره: 25مهرماه این دوره شامل تدریس پایه تحصیلی(یازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
آمار و احتمال و هندسه پایه(یازدهم)

آمار و احتمال و هندسه پایه(یازدهم)

روز:دوشنبه ساعت: 21:30-20:00 شروع دوره: 25مهرماه این دوره شامل تدریس پایه تحصیلی(یازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
شیمی یازدهم(تجربی و ریاضی)

شیمی یازدهم(تجربی و ریاضی)

روز:چهارشنبه ساعت: 18:30-15:30 شروع دوره: 27مهرماه این دوره شامل تدریس پایه تحصیلی(یازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
فیزیک دهم و یازدهم(تجربی و ریاضی)

فیزیک دهم و یازدهم(تجربی و ریاضی)

روز:پنجشنبه ساعت: 18:00-16:00 شروع دوره: 6مردادماه این دوره شامل تدریس دو پایه تحصیلی(دهم،یازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
حسابان 1 (ریاضی)

حسابان 1 (ریاضی)

روز:جمعه ساعت: 17-14 شروع دوره: 29مهرماه این دوره شامل تدریس پایه تحصیلی(یازدهم ) نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
شیمی دهم(تجربی و ریاضی)

شیمی دهم(تجربی و ریاضی)

روز:سه شنبه ساعت: 18:30-15:30 شروع دوره: 26مهرماه این دوره شامل تدریس پایه تحصیلی(دهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
زیست شناسی دهم(تجربی)

زیست شناسی دهم(تجربی)

روز:چهار ساعت: 18:30-15:30 شروع دوره: 27مهرماه این دوره شامل تدریس پایه تحصیلی(دهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
فیزیک دهم(تجربی و ریاضی)

فیزیک دهم(تجربی و ریاضی)

روز:پنجشنبه ساعت:18:30-15:30 شروع دوره: 28مهرماه این دوره شامل تدریس پایه تحصیلی(دهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
ریاضیات دهم(تجربی و ریاضی)

ریاضیات دهم(تجربی و ریاضی)

روز:جمعه ساعت: 16:30-13:30 شروع دوره: 22مهرماه این دوره شامل تدریس پایه تحصیلی(دهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
علوم(نهم)

علوم(نهم)

روز:یکشنبه ساعت: 21:00-18:00 شروع دوره: 30مردادماه این دوره شامل تدریس (زیست و فیزیک و شیمی)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آنلاین
ریاضی نهم

ریاضی نهم

روز:پنجشنبه ساعت: 19:00-16:00 شروع دوره: 3شهریور ماه این دوره شامل تدریس (ریاضی نهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

شیمی پدیا

شیمی پدیا

شیمی جامع کنکور (آفلاین)

جامع آفلاین پدیا
شیمی پدیا یازدهم

شیمی پدیا یازدهم

شیمی یازدهم (آفلاین)

آفلاین پدیا یازدهم
ریاضی پدیا

ریاضی پدیا

ریاضی جامع کنکور (آفلاین)

جامع آفلاین پدیا