علوم نهم ویژه آزمون ورودی مدارس برتر
نام مدرس: گروه مدرسین
قیمت دوره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان


مباحث
آفلاین استاد حامد زارعی
۲ جلسه
جلسه ۲۰ اسفند
جلسه ۳۰ فروردین
آفلاین استاد احمد حسنی
۵ جلسه
جلسه اول ۱۶ فروردین فصل ۱۱
جلسه دوم ۲۳ فروردین فصل ۱۱
جلسه سوم ۴ اردیبهشت
جلسه چهارم ۱۱ اردیبهشت مهره داران
جلسه پنجم ۱۸ اردیبهشت جانوری
آفلاین استاد مصطفی حسینی
۷ جلسه
جلسه ۲۲ اسفند ماشین ها
جلسه دوم ۱۶ فروردین ماشین
جلسه سوم ۲۳ فروردین ماشین
جلسه چهارم ۳۰ فروردین ماشین ها و فشار
جلسه پنجم ۶ اردیبهشت قانون نیوتون
جلسه ششم ۲۰ اردیبهشت حرکت شناسی
جلسه هفتم ۲۷ اردیبهشت قانون نیوتون
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت